Forventningsnormene

Bokmål | Nynorsk

Vurderingsområde 1: Kommunikasjon

Under Kommunikasjon vurderes det i hvilken grad teksten kommuniserer med lesere på en relevant måte.

Etter 4. trinn

Skriveren skal:

 • innta en relevant skriverposisjon
 • vende seg på en relevant måte til en eller flere kjente lesere
 • bruke en overskrift som orienterer leseren på en relevant måte.

Etter 7. trinn

Skriveren skal:

 • innta relevante skriverposisjoner og kunne veksle mellom ulike relevante skriverposisjoner
 • vende seg på en relevant måte til kjente og/eller ukjente lesere.

 

Vurderingsområde 2: Innhold

Under Innhold vurderes det om det som teksten handler om, er relevant og utdypet.

Etter 4. trinn

Skriveren skal:

 • presentere egne inntrykk, erfaringer, tanker og/eller meninger
 • presentere på en relevant og utdypet måte et innhold hentet fra forestillinger, erfarings- og/eller kunnskapsområder som skriveren er kjent med.

Etter 7. trinn

Skriveren skal:

 • presentere egne og andres forestillinger, erfaringer og synspunkt på en utdypet måte
 • presentere og utdype et innhold som er tematisk relevant, for eksempel for det fagområdet man skriver om
 • tilpasse mengden av innhold til det som teksten handler om.

 

Vurderingsområde 3: Tekstoppbygging

Under Tekstoppbygging vurderes tekstens overordnede komposisjon, sammenhengen mellom de enkelte delene av teksten og i de ulike delene av teksten.

Etter 4. trinn

Skriveren skal:

 • mestre noen relevante komposisjonsprinsipp
 • sette sammen teksten med innledning, hoveddel og avslutning
 • skape tematisk sammenheng i de ulike delene av teksten
 • uttrykke sammenheng i teksten med koplingsmarkører som ”eller”, ”men”, ”fordi” og liknende.

Etter 7. trinn

Skriveren skal:

 • mestre ulike måter å strukturere tekster på
 • komponere teksten på en formålstjenlig måte (f.eks. sjanger)
 • mestre avsnitt som organiseringsprinsipp
 • bruke varierte koplingsmarkører for å uttrykke sammenheng i teksten.

 

Vurderingsområde 4: Språkbruk

Under Språkbruk vurderes ordvalg, setningsbygging og stil.

Etter 4. trinn

Skriveren skal:

 • bruke fullstendige fortellende setninger, spørre- og bydesetninger
 • bruke utbygde substantivfraser
 • ha noe variasjon i begynnelsen av setninger
 • bruke et relevant og variert ordforråd, blant annet begreper fra skolefag
 • ha innslag av språklige virkemidler
 • mestre bruk av indirekte og direkte tale som et virkemiddel.

Etter 7. trinn

Skriveren skal:

 • bygge opp komplekse og varierte setninger
 • bruke et relevant, variert og presist ordforråd, også fagbegreper
 • bruke en relevant språklig stil
 • bruke varierte språklige virkemidler.

 

Vurderingsområde 5: Rettskriving og formverk

Under Rettskriving og formverk vurderes det i hvilken grad eleven behersker reglene for korrekt skriftlig bokmål eller nynorsk.

Etter 4. trinn

Skriveren skal:

 • mestre fonografisk skriving
 • samskrive sammensatte ord
 • bruke stor forbokstav i egennavn og i ny setning etter punktum
 • mestre ikke-lydrette pronomen og spørreord
 • mestre bruk av dobbel konsonant i vanlige ord
 • mestre bøyingsverket i bokmål.

Etter 7. trinn

Skriveren skal:

 • mestre ortografisk skriving
 • mestre skillet mellom og/å og da/når

Vurderingsområde 6: Tegnsetting

Under Tegnsetting vurderes det om skriveren behersker de formelle reglene for bruk av skilletegn.

Etter 4. trinn

Skriveren skal:

 • mestre bruk av punktum, utropstegn og spørsmålstegn
 • bruke komma ved oppramsing
 • bruke komma foran “men”
 • markere direkte tale med replikkstrek eller kolon og sitattegn.

Etter 7. trinn

Skriveren skal:

 • mestre bruk av kolon, parentes og bindestrek
 • bruke komma mellom helsetninger
 • bruke komma etter leddsetninger.

 

Vurderingsområde 7: Bruk av skriftmediet

Under Bruk av skriftmediet vurderes den grafiske utformingen og håndskriften.

Etter 4. trinn

Skriveren skal:

 • skape tekster med et oversiktlig sideoppsett
 • bruke ulike uttrykksmidler som verbalspråk, tegninger, bilder og symboler
 • markere mellomrom mellom ord tydelig
 • bruke og følge marg og linjer
 • markere overskriften grafisk
 • markere avsnitt etter innledning og foran avslutning
 • skape estetisk tiltalende tekster
 • bruke sammenhengende håndskrift
 • bruke leselig håndskrift.

Etter 7. trinn

Skriveren skal:

 • skape et oversiktlig og hensiktsmessig sideoppsett
 • markere avsnitt grafisk
 • kombinere ulike multimodale uttrykksmiddel for å skape helhet og mening i teksten
 • bruke digitale tekstressurser med ulike kommunikative og estetiske formål